dimarts, 21 de gener de 2020

PNL demanant auditar l'IMAS que fou rebutjada


Texte íntegre de la PNL presentada per Xelo Huertas Calatayud al Parlament de les Illes Balears el 22 de març de 2017 (RGE:4319/2017 – 22/03/2017 12:20)

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

25 de febrer de 2017

Iniciativa presentada: Grup Parlamentari Mixt
Portaveu Suplent:
Autor de la iniciativa: Xelo Huertas Calatayud


Tipus d'iniciativa: PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació: Art. 172 i ss del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació: ordinària
Òrgan de debat: Ple

Títol de la iniciativa:
Estudi i propostes de millora del Servei de Menors i Família de les Illes Balears.

Contingut de la iniciativa:

Les competències de menors i Família són exercides a la nostra comunitat autònoma pels Consells Insulars però cap Parlament d’una Comunitat Autònoma sostreure’s per aquesta raó de la responsabilitat de vetllar per la correcta gestió, suport i acolliment als menors i a les famílies.

En els darrers temps els serveis de Menors i Família de la Comunitat Autònoma i especialment el servei de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS han estat sacsejats, per un cantó, per dures crítiques a les seves intervencions, decisions i gestions dels casos dels menors i famílies que tracte, donant-se casos d'acampades de llarga durada al carrer per part de pares a qui se’ls ha llevat els fills, o vagues de fam per part de familiars de menors i manifestacions al carrer o actes públics per part de persones afectades, i per un altre, els mateixos funcionaris varen manifestar-se davant de la seu del Consell de Mallorca i fet declaracions fent pales el seu malestar per la situació que viuen. És a dir: les actuacions de l’IMAS es veuen per una part fortament criticades per professionals socials independents, usuaris i famílies i per l’altre els tècnics que hi exerceixen les seves funcions se senten menyspreats en les seves actuacions.

El Parlament no es pot quedar aturat en front a casos de afecten tan profundament a famílies, nins i nines i funcionaris de la comunitat autònoma.

L’objectiu d’aquestes actuacions són les famílies i els nins que es veuen afectats per situacions greus de desempara i que mereixen tota la atenció de la nostra societat, així com la millora de la situació dels tècnics que veuen qüestionades les seves actuacions per efecte de sistemes organitzatius precaris i manca de protocols adients.

Per tots aquests motius Xelo Huertas Calatayud diputada del Grup Mixt presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear -mitjançant l’Oficina de defensa dels drets del menor- a escometre les reformes normatives necessàries per millorar i impulsar millores en els Serveis de Menors i Família de la nostra comunitat d’acord amb els Consells insular i dotant-los de recursos suficients per fer-ho.

2. El Parlament de les Illes Balears insta a que per tal de reduir l’alarma social, la creixent informació que posa en qüestió la eficàcia dels serveis i que porta a que socialment es qüestioni el treball dels tècnics, que d’aquesta manera es veuen en el punt de mira i les sospites de col·lectius, a que el Govern de les Illes Balears procedeixi a investigar els procediments d’adopció, tutela i intervenció en l’àmbit familiar a la nostra comunitat dels darrers decennis per tal de reduir l’alarma social generada i en el seu cas demanar les responsabilitats pertinents.

3. El Parlament de les Illes Balears insta a que aquesta investigació dels procediments de tutela, adopció i intervenció dels serveis de menors i família es faci per una comissió mixta de tècnics psicosocials on participin també persones alienes a la nostra Comunitat Autònoma i en tots els casos de reconegut prestigi.

Les conclusions de la investigació deurien explicar entre altres:

  • Anàlisi de la correcció dels procediments aplicats els últims decennis.
  • Depuració de responsabilitats si així fos el cas.
  • Avaluació dels resultats de les intervencions a llarg termini.
  • Auditoria econòmica dels serveis.
  • Propostes d’actuació organitzativa i procedimental dels serveis de menors i família amb el compromís del Govern de les Illes Balears de implementar les fites recomanades.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern (Oficina de defensa dels drets del menor) a elaborar, en el termini de quatre mesos, un protocol d’actuació perquè els equips d’atenció a la infància i adolescència (IMAS) el facin servir per a fer la síntesi avaluadora objectivable. En aquest protocol hi ha de constar: la història familiar; la derivació i la discussió del cas amb els equips d’atenció primària; el nombre d’entrevistes fetes; les persones a qui s’ha entrevistat, amb data de les entrevistes, els motius del desemparament i si existeix família extensa que se’n faci càrrec; els factors de risc i les proves aportades; la proposta d’actuació, i, en els casos de desemparament, el règim de visites.

Signat per Xelo Huertas Calatayud
Podeu veure el text original amb la firma i registre original d'entrada al següent enllaç:

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=104970&camp=highCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada